maintenace mode
ไหนๆของยังเข้าไม่ได้
ทางร้านขอหยุด
 
วันที่ 22 - 23 - 24 - 25
 
ทำธุระส่วนตัวก่อนครับ

เปิดเว็ปตามปกติ
วันที่ 26 มกราคม
และจะมีสินค้าเข้า
EVIO C Kit 
Coil EVIO C 
น้ำยายี่ห้อ Vladdin
รส Menthol 
รส Strawberry milkshake
รส Lemon Soda
รส Cola
 
{ OPEN 26 Jan. } 
ขอบพระคุณครับ